Producenci
Regulamin

                                                                                                 REGULAMIN
Właścicielem sklepu internetowego jest:
Firma Wielobranżowa „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek z siedzibą – ul. Wolności 84a; 42-242 Rędziny, posiadającą numer NIP 949-107-38-45; REGON: 151645330.
Adres korespondencyjny:
Firma Wielobranżowa „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek
ul. Warszawska 259/261
42-209 Częstochowa
Strona Internetowa https://sklep065183.shoparena.pl/ stworzona jest przez Firmę Wielobranżową „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek.

  I. Definicje

1. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego,
2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług e-sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. E-Sklep F.W. „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep065183.shoparena.pl/ za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
5. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w E-Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
6. Produkt – każdy obiekt wymiany rynkowej oraz wszystko, co może być oferowane przez firmę F.W. „Klimek-Plast: Arkadiusz Klimek.
7. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej E-Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może, ale nie musi dokonywać zakupu Towarów.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin E-Sklepu F.W. „Klimek-Plast: Arkadiusz Klimek.
9. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

  II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów z E-Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym https://sklep065183.shoparena.pl/.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93) lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
4. Informacja o cenie podawana na stronie E-Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w E-Sklepie, które mogą być na bieżąco aktualizowane w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
5. Firma Wielobranżowa „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów jak najwierniej odzwierciedlały stan faktyczny produktów, w większości przypadków jest to real photo. Jednocześnie zastrzega, że zdjęcia oferowanych produktów, znajdujące się na stronach internetowych, są zdjęciami przykładowymi.
6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie E-Sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

   III. Zasady i warunki korzystania z E-Sklepu

1. Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do akceptacji treści Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   a. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu E-Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   b. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
   c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
   d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
   e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania z E-Sklepu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których w Regulaminie. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług E-Sklepu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru produktu widnieją konkretne pozycje do wybrania.
7. F.W. „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek. daje możliwość realizacji zamówienia według projektu indywidualnego wycenianego indywidualnie do każdego zlecenia. Prawa autorskie do projektu pozostają po stronie F.W. „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek.

IV. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w E-Sklepie są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu.
2. Złożenie zamówienia w E-Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty Klienta.
3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w E-Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklepu.
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdź z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną do Sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia drogą elektroniczną wraz z informacją zawierającą wszystkie niezbędne dane do dokonania płatności.
6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres sklepu – sklep@klimek-plast.pl

V. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
   a. gotówką przy odbiorze osobistym,
   b. przelewem bankowym przed realizacją zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja zamówień

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 2 do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika, a ich aktualna wysokość znajduje się z stronie E-Sklepu. .
4. Towary są doręczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny) lub na życzenie Klienta faktura VAT.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, na adres: sklep@klimek-plast.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedającego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Sprzedającego.
6. Koszt wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

VIII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
3. W przypadku skorzystania z tego prawa należy zgłosić reklamację przez E-Sklep, wypełnić Formularz Reklamacji, oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres siedziby Sprzedającego.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
6. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

IX. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem E-Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem E-Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów E-Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w E-Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w E-Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w E-Sklepie.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, zgłaszania aktualizacji lub żądania ich usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie E-Sklepu. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Każdorazowe złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu oraz akceptacją wszelkich jego postanowień.
4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rędziny, dnia 29 maja 2020r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl